"ลุงตู่" นอนอยู่บ้าน วอนประหยัดน้ำ ช่วงวันสงกรานต์

10 April 2018


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า "อยู่บ้าน"

เมื่อถามว่า ผลสำรวจออกมาประชาชนส่วนใหญ่อยากสาดน้ำสงกรานต์กับพล.อ.ประยุทธ์นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "ไม่สาดต้องรดน้ำ สาดน้ำเปลืองน้ำก็เปลืองบอกแล้วให้ประหยัดน้ำ สงกรานต์ไม่เคยไปไหน ไม่อยาก ไม่ไปไหนต้องดูแลประชาชนมีเรื่องราวจะได้สั่งการจะไปไหนได้อย่างไร ทำเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ไปไหน เที่ยวไม่เคย"

เมื่อถามอีกว่าจะอยู่ดูแลประชาชนต่อไปถึงอีก 5 ปีเลยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ” ไม่รู้ และปีนี้คสช.ยังไม่มีคำสั่งพิเศษอะไรรองรับเทศกาลสงกรานต์ อย่าใช้ม.44 บ่อยนักเลย ออกมาหมดแล้วม.44 ก็ใช้ให้น้อยลง”

ขณะที่ที่ประชุมครม.มีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. หัวข้อหลักในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
2. ช่วงเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 – 17 เมษายน 2561
3. เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม
4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในการนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดกลุ่มการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอและสำนักงานเขต เพื่อให้จังหวัดใช้ประกอบการบริหารจัดการและพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นฐานข้อมูลในการจัดกลุ่มดังนี้

1) อำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับสูงทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จำนวน 109 อำเภอ
2) อำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับสูงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง จำนวน 89 อำเภอ และ 1 สำนักงานเขต
3) อำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับน้อยถึงปานกลาง จำนวน 656 อำเภอ และ 38 สำนักงานเขต
4) อำเภอหรือสำนักงานเขตที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จำนวน 24 อำเภอ และ 11 สำนักงานเขต


Thansettakij วันสงกรานต์ ลุงตู่