ซีพีเอฟชูจุดแข็งระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลตลอดห่วงโซ่การผลิต

4 April 2018


ซีพีเอฟ สร้างความมั่งคงและความยั่งยืนทางด้านอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ชูจุดแข็งผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลตลอดห่วงโซ่การผลิต

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร "CPF Digital Traceability ; Food Supply Chain" ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถสอบกลับสินค้าได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร จัดโดยสำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ ร่วมกับหน่วยงาน CPF IT Center เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานหน่วยธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟในประเทศไทย โดยมี นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่ไข่ นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหารสัตว์ (สัตว์บก) และผู้บริหารระดับสูง ให้เกียรติร่วมในงานสัมมนา

CPF Digital Traceability : Food Supply Chain คือ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถสอบกลับสินค้าได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ทำให้ทราบข้อมูลย้อนหลังซึ่งเป็นที่มาของอาหาร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม การแปรรูปอาหาร ระบบขนส่งและคลังสินค้า รวมถึงการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า โดยครอบคลุมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร ส่วนประกอบอาหาร และบรรจุภัณฑ์

ระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ ที่มีการจัดการระบบข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการผลิตของแต่ละหน่วยธุรกิจ ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้่ยงสัตว์ โรงงานแปรรูปเบื้องต้น โรงงานอาหารแปรรูป และการส่งมอบสินค้าด้วยโปรแกรม "F2F" ภายใต้ Concept ; Feed to Food ที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน CPF-IT center ด้วยจุดแข็ง คือ แม่นยำ รวดเร็ว และโปร่งใส


ซีพีเอฟ CPF Digital Traceability : Food Supply Chain ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในรูปแบบดิจิทัล