“สมคิด” ตรวจงาน ก.อุตสาหกรรม กำชับดัน SME สู่ 4.0

4 April 2018


- 4 เม.ย. 61 - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงความก้าวหน้ามาตรการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 และการขับเคลื่อน S-Curve ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล

โดยนายอุตตมฯ กล่าวว่า ได้รายงานการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy อาทิ ปั้นนักธุรกิจเกษตรแปรรูป โดยการบ่มเพาะให้เกษตรกร พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จนกลายมาเป็นผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการปั่นนักธุรกิจเกษตรแปรรูปจำนวน 55,000 คน การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) มีเป้าหมายพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดในปี 2562 และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนมูลค่ารวม 2,892 ล้านบาท และจะปฏิรูป SMEs (SMEs Transformation) ด้วยการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและนวัตกรรม (Productivity and Innovation) เสริมทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) และยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสม (SME Standard UP)


เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทยเข้าถึงห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของโลก (global value chain) เชื่อมโยงกับ T GoodTech ที่จะส่งเสริมให้ SMEs เข้าสู่การซื้อขายออนไลน์ เชื่อมโยงและจับคู่ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) กับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในสิ้นปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าระบบ ประมาณ 2,600 ราย และจะมีการอบรมการนำเข้าและส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในต่างประเทศ และยังได้เชื่อมโยงกับ J GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 ภายใต้แนวคิด Connected Industries

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) และโครงการ Big Brothers จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 ด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลาง ให้คำปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีศูนย์ ITC 22 แห่งทั่วประเทศ ที่เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยที่ ITC ส่วนกลางกล้วยน้ำไท โดยจะมีหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เครื่องจักรอัตโนมัติ และการขึ้นรูปอัตโนมัติ ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมจะให้บริการผู้ประกอบการ ส่วนที่ต่างจังหวัดจะตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11


อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมตั้ง Mini ITC ในสำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งจะมีอุปกรณ์ออกแบบ-ส่งเสริมการตลาด การให้คำปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยจะทยอยติดตั้งอุปกรณ์และเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ภายในปีนี้

ส่วนโครงการ Big Brothers ที่มีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต การตลาด และการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำประสบการณ์โดยตรงเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 350 ราย โดยมีบริษัทที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในโครงการนี้ อาทิ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทเบทาโก จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น

นายอุตตมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรว
งอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยพัฒนากลุ่ม SMEs และผลักดันให้เข้าถึงมาตรการส่งเสริมของทางรัฐบาล เพื่อที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเน้นให้นำหน่วยงานเครือข่าย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน มาช่วยในการให้ขับเคลื่อน SMEs

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เตรียมนำมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561-2570 ที่จะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ 3 เขตเป้าหมาย คือ ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร) พื้นที่ EEC และพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยอนาคตคาดว่าจะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 187,205 ล้านบาท และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อน S-Curve เพิ่มเติม จากเป้าหมายใน 10 อุตสาหกรรม

สำหรับการพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด ให้รวมเป็น Big Data ผ่านระบบ i-Industry ที่ประชาชนสามารถใช้บริการด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และยังได้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น


Sme SMEs เศรษฐกิจ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ฐานเศรษฐกิจ เอสเอ็มอี รองนายกรัฐมนตรี SMEs 4.0 SME 4.0 Thansettakij