สนข.ทำแผนอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยรับปชช.เดินทางช่วงสงกรานต์

3 April 2018


สนข. จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกระทรวงคมนาคม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)  เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ รวม 5 วัน กระทรวงคมนาคม (คค.) จึงได้เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยใช้มาตรการ 777 ยกกำลัง 3 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชนการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าวได้อย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย” โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561) ระยะเวลารวม 7 วัน

จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่าการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2560 สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตได้ลดลงจาก 442 คน ในปี 2559 เป็น 390 คน ซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 84.95) รถปิคอัพ (ร้อยละ 6.79) และรถเก๋ง/แท็กซี่ (ร้อยละ 3.50) ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการเมาสุรา (ร้อยละ 43.07) ขับรถเร็วเกินกำหนด (ร้อยละ 27.87) และตัดหน้ากระชั้นชิด (ร้อยละ 14.83) ดังนั้น การขับขี่ยานพาหนะโดยเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนดจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงที่มีสัดส่วนสูงอันดับหนึ่ง คือ การเสียหลักพุ่งเข้าชนวัตถุอันตรายข้างทาง (Fixed Objects) ซึ่งเกิดขึ้นกับรถปิคอัพมากที่สุด และการใช้ความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เกิดขึ้นบนทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรในช่วงทางตรงมากที่สุด

ทั้งนี้ จากสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างปี 2556 - 2559 (ถนนในความรับผิดชอบของ คค.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,219 ครั้ง เป็น 1,621 ครั้ง ในขณะที่จำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 – 2560 มีจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลง โดยเทศกาลสงกรานต์ 2560 เกิดอุบัติเหตุ 1,631 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,872 คน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9.91 (ปีใหม่ 2559 จำนวน 2,078 คน) ส่วนในปี 2560 สถิติผู้เสียชีวิตบนถนนในโครงข่ายในความรับผิดชอบของ คค. ที่มีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 – 2560 จาก 272 คน เป็น 238 คนหรือลดลงร้อยละ 12.50

เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทางถนน ของ คค. กับทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 61.03 เนื่องจากทุกหน่วยงานได้มีมาตรการเข้มงวดในการขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้รายงานการกวดขันวินัยจราจรและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรบนทางหลวง พบผู้กระทำผิดกฎหมาย 41,124 ราย เพิ่มขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ที่จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายได้ 24,621 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 67 ในส่วนของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ทางราง เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย ทางน้ำและทางอากาศไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ของกระทรวงคมนาคมนั้น มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ และท่าอากาศยาน มีการบริหารจัดการจราจร เส้นทางบนโครงข่ายคมนาคม ไม่ติดขัด หรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานสามารถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในทางหลวงบนโครงข่ายคมนาคมลดลงร้อยละ 7เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ตลอดจนผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถบัส รถตู้ รถไฟ เรือ และเครื่องบินต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอตามมาตรฐานและข้อกำหนดความปลอดภัย ไม่เสพสิ่งเสพติด ระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัม และที่สำคัญต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากการใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ บนทางด่วน ทุกเส้นทาง รวมทั้งดอนเมืองโทลล์เวย์ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน

โดยกระทรวงคมนาคมได้กำหนดเป็นมาตรการย่อย 7 มาตรการ สำหรับมาตรการเข้มข้น 777 ยกกำลัง 3 “ถนนทั่วไทย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในพื้นที่ถนน 77 สายทางเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ ลดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ ภายใต้นโยบาย One Transport ดังนี้

1. เวลา ระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการเข้มข้น 777 ยกกำลัง 3 ต้องชัดเจน ซึ่งมาตรการนี้จะนำออกมาใช้ 7 วันก่อนเทศกาล คือ วันที่ 4 – 10 เมษายน 2561 และ 7 วัน ระหว่างเทศกาลวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 และรวม 7 วัน หลังเทศกาล วันที่ 18 – 24 เมษายน 2561 โดยเน้นรณรงค์ 4 เรื่องหลัก “ขับช้า – เปิดไฟหน้า – คาดเข็ดขัด” และสวมหมวกนิรภัย

2. เส้นทาง ให้หน่วยงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเส้นทางให้สมบูรณ์ 100 % ในทุกมิติ
3.ป้ายสัญลักษณ์ จัดทำสัญลักษณ์ป้ายสะท้อนแสง ไฟวับวาบ วางกรวย หรือติดตั้งจัดวางเครื่องหมายอุปกรณ์อื่นที่ชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันกลางคืน ในพื้นที่บริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดทั้ง 77 เส้นทาง
4.ศูนย์บริการประชาชน เน้นให้ตั้งในจุดที่ประชาชนเดินทางมาก ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ โดยให้ ทล. และ ทช. บูรณาการร่วมกัน เช่น ทช. อาจปรับจุดให้บริการบางจุดมาอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ป้องปราม เหล่านี้เป็นต้น5.จุดตรวจวัดความเร็ว ตั้งจุดตรวจจับความเร็ว ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่สวมใส่หมวกนิรภัย และในการปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง ไม่ควรหยุดรถกะทันหัน เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
6. จัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ ทั้งรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง รถเช่าเหมาทุกประเภท
7.หน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยจัดรถบริการชุดเคลื่อนที่เร็ว รถตรวจการณ์ ติดตั้งสัญญาณ ไฟวับวาบ รวมถึงระดมกำลังจากทุกภาคส่วนอาสาสมัครในพื้นที่ ออกลาดตระเวน วิ่งตรวจพื้นที่ตลอดเส้นทาง

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า หน่วยงานในสังกัด คค. ประกอบด้วย ขบ. ทล. ทช. กทพ. กรมเจ้าท่า (จท.) และกองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนทางถนนและทางน้ำ เพื่ออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 765 จุด ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการที่พักจอดรถ น้ำดื่ม ห้องสุขา ผ้าเย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบริการข้อมูลการเดินทาง และบริการตรวจสภาพรถ เติมลมยาง น้ำกลั่น และซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชน รวมทั้งการให้บริการฟรีของหน่วยงานในสังกัด คค. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ประกอบด้วย•กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) และ 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561

•การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงเวลา 24.00 น.
ของวันที่ 18 เมษายน 2561

•การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันที่ 13 - 15 เมษายน 2561 ผู้โดยสารอายุ 60 ปี ขึ้นไป ให้บริการฟรีตลอดวัน โดยแสดงบัตรประชาชน ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
•บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) วันที่ 13 เมษายน 2561 ผู้โดยสารอายุ 60 ปี ขึ้นไป ให้บริการฟรีตลอดวัน โดยแสดงบัตรประชาชน ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
•องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเดินรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศให้บริการฟรี (สำหรับผู้สูงอายุ) ในวันที่13 เมษายน 2561
•กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) โครงข่ายบริการทางหลวง (หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบริการประชาชน 200 แห่ง) ให้บริการที่พัก ช่วยเหลือ บริการทุกรูปแบบ (ตามศักยภาพ) ในหน่วยบริการ ตำรวจทางหลวง 200 แห่งทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงกระทรวงคมนาคม สนข. อุบัติเหตุ สงกรานต์ การเดินทาง เมาสุรา