"เฉลิมชัย" ย้ำ "ปราบปรามทุจริตในระบบราชการ" พร้อมเร่งดูแลภัยแล้ง

2 April 2018


ลธ.คสช. ย้ำเจตนาปัญหาทุจริตต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรม สั่งทุกส่วนงานเดินหน้าตาม “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ” ส่วนฤดูร้อนเร่งดูแลประชาชนเรื่องภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน

- 2 เม.ย. 61 - จากการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวถึงการทำงานด้านความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณทุกส่วนงานที่ทุ่มเทดูแลบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเทศมีความสงบสุข ภาคเศรษฐกิจ และธุรกิจเดินหน้าไปได้ตามกลไก ส่วนการขับเคลื่อนงานด้านการเมืองตามโรดแมปการเลือกตั้งนั้น ก็สามารถเดินหน้าไปตามขั้นตอนตามกฎหมายภายใต้การมีส่วนร่วมและการเสนอแนะความคิดเห็นจากหลายฝ่าย อย่างไรก็ตาม คสช. จะยังคงมุ่งมั่นทำงานสร้างความมั่นคงและดูแลช่วยเหลือประชาชนต่อไป

การประชุมในวันนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ได้กล่าวถึงการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่คสช.ดำเนินการมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เพราะตระหนักดีว่าทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน ล่าสุด คสช.ได้เสนอ “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ” เพื่อเสริมการทำงานในเรื่องดังกล่าวให้กับทางรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ได้สั่งการให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับ “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ” ดังกล่าว พร้อมนำไปดำเนินการในทุกมิติให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยด่วน โดยคสช. จะยังคงมุ่งเน้นการรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ “สายด่วน 1299” และเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ยังได้แสดงความห่วงใยต่อสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนจากภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การใช้น้ำจะมีปริมาณสูงขึ้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดภาวะแล้งซ้ำซาก โดยในวันนี้กองทัพบกจะร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” นำน้ำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ส่วนปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ พล.อ.เฉลิมชัย ยังได้ฝากให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้คลี่คลายและป้องกันไฟป่าหมอกควันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ขอให้เร่งดูแลอย่าให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวและเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ด้วย


พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท พล.อ.เฉลิมชัย สายด่วน1299