พพ. ชูการเงินจูงใจผู้ประกอบการ ลดต้นทุน-ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2 April 2018


พพ. พร้อมขับเคลื่อนกลไกอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน-อาคาร ชูมาตรการทางการเงินและการให้คำปรึกษา 4 โครงการใหญ่ เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงาน งบลงทุนรวม500ล้านบาท คาดผู้เข้าร่วมโครงการ 400แห่ง เกิดผลประหยัดพลังงานในภาพรวมประมาณ 100.5 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ktoe ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้กว่า 2,512 ล้านบาท

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561” ว่า เพื่อให้เกิดการสนับสนุน และเพิ่มแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างจริงจัง พพ.จึงได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปี 2561 นี้ ได้แก่โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (Internet of Thing) ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (IOT) และโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM Heat) โดยเบื้องต้น งบลงทุนรวม500ล้านบาท คาดผู้เข้าร่วมโครงการ 400แห่ง พพ.คาดว่า ทั้ง 4 โครงการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดผลประหยัดพลังงานในภาพรวม ประมาณ 100.5 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) และช่วยชาติประหยัดพลังงานได้กว่า 2,512 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกณฑ์ให้การสนับสนุน โครงการให้คำปรึกษา ฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานความร้อน ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารโรงงานควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง ผลประหยัดจากโครงการฯ 2,500 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) /ปี โครงการให้คำปรึกษาฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารโรงงานควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง ผลประหยัดจากโครงการฯ 1,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)/ปี

มาตรการปรับปรุงระบบความร้อน (DSM Heat) ให้การสนับสนุนปรับปรุงระบบความร้อนในโรงงานอาคารควบุคม วงเงินรวม 250 ล้านบาท สนับสนุนผู้ใช้งาน (End User) หรือบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในการอนุรักษ์พลังงานความร้อน ผ่านรูปแบบการอุดหนุนผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยล้านบีทียูต่อปี(MMBTU/ปี) ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 70 บาท/หน่วยที่ประหยัดได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไขไม่เกินเงินลงทุนหรือไม่เกิน 10 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing วงเงินรวม 220 ล้านบาท สนับสนุนเงินลงทุนสูงสุด ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นต้น“พพ. พร้อมเร่งโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ความร้อน และส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้แก่โรงงานและอาคารควบคุม ให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะนำมาสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยการสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งยังให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ จะช่วยให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อประโยชน์และยั่งยืนต่อไป” นายประพนธ์กล่าวโรงงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การเงิน อาคาร