"สมคิด"ติดตามงานรมว.เกษตรรอบ 3 เดือนแก้ปัญหาเกษตรคืบ

28 March 2018


รองนายกฯ สมคิดติดตามงานรัฐมนตรีเกษตรรอบ 3 เดือน ถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาให้เกษตรกร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเดินทางมอบนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร โดยหารือร่วมกับนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวง/พาณิชย์/ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า การเดินทางมากระทรวงเกษตรฯครั้งนี้ เพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจในการกำกับดูแล หลังจากรัฐมนตรีประจำกระทรวงทั้ง3ท่านรับตำแหน่งเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนเศษ รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ยกระดับรายได้ของเกษตรกร เพื่อเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรในระยะยาวได้อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ โดยเฉพาะการเร่งรัดงบประมาณในการโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องการเชื่อมโยงสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ ธ.ก.ส.ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งระบบสหกรณ์ การลดปริมาณผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด การลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยที่เป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเสนอแผนงานโครงการเรื่องปุ๋ยสั่งตัด และการหารือภาคเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยเพื่อปรับลดราคาลง

ด้านนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ ของรองนายกฯ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ รอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รายงานสถานการณ์ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญๆ โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสามารถดูแลแก้ไขได้ ยกเว้นยางพาราที่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร อีกทั้งรองนายกฯ ได้เน้นย้ำว่าถ้ามีผู้ว่าการยางฯ คนใหม่แล้วให้เร่งรีบดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณยางโดยหยุดกรีดยางในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งรองนายกฯ ก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ แต่ต้องมีการหารือในการรายละเอียดและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหยุดกรีดให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาหน่วยธุรกิจยางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปเป็นร่าง สามารถซื้อขายยางในเชิงธุรกิจได้จริงอีกประเด็นที่รองนายกฯ เน้นย้ำ คือ การช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงทั้งในส่วนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กระทรวงเกษตรฯ มีกิจกรรมในการอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพแล้ว ก็ให้หารือร่วมกับธกส.ในการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว และมีบุคคลค้ำประกันสามารถกู้เงินได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพให้เกิดความยั่งยืน อีกส่วนหนึ่ง คือ การลดปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกร รองนายกฯ ได้สั่งการสองแนวทาง คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัดมากขึ้น โดยผ่านระบบสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีกรอบแนวทางที่ชัดเจนหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ค้าปุ๋ยรายใหญ่หารือขอความร่วมมือลดราคาปุ๋ยด้วยเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยางพารา กยท.