ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ BMSCG ETF เข้าจดทะเบียน เริ่มซื้อขาย 27 มี.ค.นี้

27 March 2018


-27 มี.ค.61-ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับกองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “BMSCG” ซึ่งเป็นอีทีเอฟใหม่ล่าสุดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะเริ่มซื้อขายวันแรกในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์BMSCG นับเป็นกองทุนอีทีเอฟใหม่ล่าสุดที่จะช่วยตอบสนองความต้องการกระจายการลงทุนของผู้ลงทุนไปยังหุ้นขนาดกลางและเล็กนอกดัชนี SET50 ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR ซึ่งเป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้นใหม่ คํานวณโดย S&P Opco, LLC (บริษัทในเครือของ S&P Dow Jones Indices LLC) ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จุดเด่นของดัชนีนี้ ได้แก่ การเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีธรรมภิบาลดี ทำให้มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูง มีการกระจายน้ำหนักในแต่ละอุตสาหกรรมให้ใกล้เคียงกัน เป็นต้น โดยดัชนีจะนำเงินปันผลไปกระจายลงทุนในดัชนี (Reinvest) และจะมีการพิจารณาปรับสัดส่วนของหลักทรัพย์ในดัชนี (Rebalancing) ทุกเดือน

BMSCG จัดตั้งและบริหารโดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล มี บล.บัวหลวง ทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องและเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน โดยมี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน ผู้ลงทุนและผู้สนใจดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th เว็บไซต์ ของ บลจ. บางกอกแคปปิตอล www.bcap.co.th และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/etf


ตลาดหลักทรัพย์ฯ BMSCG