'สมคิด' ชวนเอกชนร่วมพัฒนานวัตกรรม รองรับ "ไทยแลนด์ 4.0"

26 March 2018


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน CEO Innovation Forum 2018 “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลิกโฉมประเทศไทยสู่ก้าวใหม่ของการพัฒนา” ว่า เพื่อรองรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เเละนำประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จึงต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงต้องเน้นปัจัยหลัก คือ 1.การเปลี่ยนจากผู้ตามเทคโนโลยีของประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการหันมาศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง จากเดิมลอกเลียนแบบมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชย์โดยตลอด เพราะคนรุ่นใหม่ของไทยมีศักยภาพอย่างมาก เช่น การนำศักยภาพด้านเกษตรมาเปลี่ยนผ่านไปสู่ไบโอชีวภาพ

เอกชนขานรับ “ไทยแลนด์ 4.0” ดันเม็ดเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาพุ่ง 1 แสนล้าน

นายสมคิด กล่าวว่า 2.การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ ก้าวผ่านยุคพึ่งพาค่าแรงถูก หวังเงินบาทอ่อนค่า ที่สำคัญภาครัฐและเอกชนต้องร่วมือกันอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ผลักดันให้ธุรกิจพึ่งพานวัตกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากเศรษกิจยุคใหม่จะอาศัยเอกชนเป็นหลักในการก้าวข้ามไปสู่แพลทฟอร์มใหม่ในการแข่งขันค้าขาย เช่น การเปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตด้วย Advanced materials  การพัฒนาคนให้มีทักษะใหม่ตลอดเวลาด้วย Advanced robotics และ AI การให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชนด้วย Mobile internet Cloud technology และ Internet of value เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จีนเตรียมเร่ิมนำเทคโนโลยีโซเชียล มาวัดให้คะแนนผลงานชาวจีน จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น กระทำความผิดซ้ำซาก ละเมิดกฎระเบียบบ่อยครั้ง จะถูกแบล็กลิสต์ในการอนุญาต หรือให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ ขณะที่คนทำดี ดูแลพ่อแม่ ไม่ทำผิดกฎระเบียบ ผ่อนชำระเงินกู้ต่อเนื่อง คนเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกอันดับแรก เพื่อให้คะแนนชาวจีน ทั้งการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านต่าง ๆ

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
Photo : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ“กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องปฏิรูปโครงสร้างการทำขนาดใหญ่รองรับไทยแลนด์ 4.0 เพราะในเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูกาลโยกย้าย จึงเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงช่วยการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเมติ ของญี่ปุ่น เตรียมเดินทางมายังไทย เพื่อใช้ไทยเป็นฐานตั้งศูนย์การผลิตผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพราะไทยเหมาะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนภูมิภาคนี้ ขณะนี้หลายประเทศต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย” นายสมคิด กล่าว

ศาลปกครองสู่ ‘ศาลอัจฉริยะ’ ปรับตัวรับไทยแลนด์ 4.0

 

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PHOTO : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาตินายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมเร่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเพื่อไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน 3 แพลตฟอร์มหลัก คือ 1. Bio-Digital Platform ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทึ่มีฐานจากรหัสพันธุกรรมและชีวโมเลกุล และดิจิทัลเดต้า ซึ่งกระทรวงเตรียมโครงการสำคัญรองรับหลายโครงการ อาทิ Bio Bank, Gene Bank, Plant Factory และ Bioinformatics เป็นต้น 2.Cyber-Physical Platform เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีทั้งระบบการผลิตที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ทางกายภาพ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงาน การซื้อขาย ตลอดจนการให้บริการที่อยู่ในโลกไซเบอร์ควบคู่กันไป โดยมีเทคโนโลยีในที่สำคัญ อาทิ High Performance Computing, Smart Business, Internet of Value and Blockchain และ Data Analytics เป็นต้น 3. Earth-Space Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะครอบคลุมทั้งด้าน Food for the Future, Biomedical, Renewable Energy, Climate Technology, Geo Engineering, การจัดการน้ำและทรัพยากร และภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการที่เกี่ยวกับดาวเทียมและอวกาศ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เป็นต้น

 

กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
PHOTO : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาตินายกิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เผยถึง ผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม รอบการสำรวจประจำปี 2560 พบว่า มูลค่าการลงทุนมีมากกว่า 100,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.78 ของ GDP มาจากภาคเอกชนไทย มูลค่า 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ นับว่าเพิ่มขึ้นจากรอบการสำรวจประจำปี 59 ถึงร้อยละ 39 นับว่าขยายตัวอย่างก้าวกระโดด คาดว่าในปี 2561 จะมีมูลค่าการลงทุนถึงร้อยละ 1 ของ GDP หรือประมาณ 160,000 ล้านบาท โดยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากสุด 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมอาหาร ลงทุน 15,051 ล้านบาท ผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสูตรอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ลงทุน 11,879 ล้านบาท เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนรถตัวใหม่  และ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ลงทุน 9,251 ล้านบาท เช่น สูตรน้ำมันหล่อลื่นใหม่ นอกจากนี้เทคโนโลยียังเปลี่ยนแปลงไปยัง บริการด้านการเงิน บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านของชำ จะถูกนวัตกรรมทางการตลาดเปลี่ยนแปลงมากขึ้น


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
‘สมคิด’ ไล่บี้โรดแมปท่องเที่ยว หนุน ‘โลคัลอินดัสตรี’ - ดันรายได้ทะลุ 3 ล้านล้าน
"สมคิด" สั่งศึกษารถไฟความเร็วสูงไปสุราษฎร์ฯ ลงทุนไฮสปีด "แม่สอด - มุกดาหาร" ชี้ศักยภาพสูง
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0