“กอบศักดิ์”หารือรมว.แรงงาน ร่วมทำระบบ Future of Job เป็น Big data ด้านอาชีพและตลาดแรงงาน

23 March 2018


วันนี้ (23 มีนาคม 2561) เวลา 06.45 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน  ให้การต้อนรับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะของนายศุภชัย เจียรวนนท์  ที่เข้าพบหารือ เรื่อง โครงการ Job Demand open platform ณ ห้องรับรองชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยการหารือวันนี้ มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  นำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อให้บริการด้านแนะแนวการศึกษา การเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต  เชื่อมโยงระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน  ให้เท่าทันกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการวางแผนระยะ 5 ปี  10  ปี  โดยมีเป้าหมายของระบบฐานข้อมูลที่จะสามารถพยากรณ์อนาคตได้  พร้อมข้อมูลเพื่อบริการคนในแต่ละช่วงอายุ ว่าควรเลือกเรียน เลือกงาน และควรมีรายได้เท่าไร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้สะดวก

ทั้งนี้  กระทรวงแรงงานรับตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป โดยมี พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชษฐ์ เลขานุการรัฐมนตรี  นายสุเมธ มโหสถ  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน  และนายวิวัฒน์ ตังหงส์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน  ดูแลกำหนดกรอบแนวทางต่อไป


รมว.แรงงาน กอบศักดิ์ ภูตระกูล Future of Job