ครม.อนุมัติงบดำเนินมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง 3 โครงการ

20 March 2018


ครม.อนุมัติงบประมาณการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง 3 โครงการ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (20 มี.ค. 61)รับทราบผลการดำเนินการโครงการตามมติ ครม.ของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งครม.ได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 ใน 3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง โดยวันนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว ดังนี้

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง จะใช้เงินจากกองทุนพัฒนายางพาราจำนวน 1 พันล้านบาท และ ใช้งบกลางปี 61 อีก 2 พันล้านบาท ส่วนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในเรื่องค่าเบี้ยประกันภัย เป็นเงิน 108 ล้านบาท

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ส่วนโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ คาดว่าจะสามารถทำให้เกิดการใช้ยางได้ 2 แสนตันธ.ก.ส. เกษตรกร ครม. กยท. ชาวสวนยาง