มูบาดาลา ปิโตรเลียม มุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

22 March 2018


มูบาดาลา ปิโตรเลียม มุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ในฐานะองค์กรและบริษัทผู้จัดหาพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มูบาดาลา ปิโตรเลียม บริษัทในเครือของ มูบาดาลา อินเวสเมนท์ คอมพานี ผู้บุกเบิกด้านการลงทุนในระดับโลกซึ่งถือครองสัดส่วนทางธุรกิจทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลอาบูดาบี มุ่งมั่นในการพัฒนา ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในประเทศไทย เราได้ดำเนินโครงการและแผนงานการลงทุนเพื่อชุมชน พร้อมทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อการสนับสนุนชุมชนชายฝั่งใกล้กับแหล่งผลิตปิโตรเลียม 3แหล่งในอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งจัสมินและแหล่งบานเย็น แหล่งมโนราห์ และแหล่งนงเยาว์การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ปะการัง

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มูบาดาลา ปิโตรเลียมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ โครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ปะการังที่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณแหล่งผลิตของบริษัทฯ นวตกรรมโครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ปะการังนี้ ริเริ่มขึ้นโดยความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้มุ่งในการฟื้นฟูสภาพแนวปะการังโดยใช้เทคนิคการเพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศในห้องปฏิบัติการ โดยปะการังเหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดประมาณ 2 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าปะการังเหล่านี้เจริญเติบโตและแข็งแรงเพียงพอก่อนที่จะนำลงไปปล่อยในทะเล มูบาดาลา ปิโตรเลียม ไม่เพียงสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังบนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี อีกด้วย


การเพาะปลูกแนวปะการังเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนี้ใช้เวลา 7 ปี และเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังในอนาคตของประเทศไทยต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกไปที่ http://www.rbrg.sc.chula.ac.th/

"โครงการฟื้นฟูแนวปะการังนี้ต้องอาศัยความอุตสาหะและความอดทนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปะการังในโรงเพาะจะค่อยๆ เติบโตอย่างช้าๆ เพียงปีละ 1-2 เซนติเมตร เรารู้สึกขอบคุณในความมุ่งมั่นจริงจังของ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และมอบความไว้วางใจให้กับทีมงานของเราเป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูแนวปะการัง และสร้างการตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ปะการังในชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำไปสู่ความก้าวหน้าในการค้นคว้าวิจัยทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค โดยประเทศไทย เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ และได้ทำการถ่ายทอดเทคนิคนี้ให้แก่หน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ดูแลทางทะเล”

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการทำงานและมีส่วนร่วมกับชุมชน

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เปิดโครงการ“ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” หรือ Mubadala Petroleum Integrated Development Program (MPID) ในจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแหล่งนงเยาว์ และจากความสำเร็จของโครงการที่แหล่งนงเยาว์นี้ บริษัทฯ ได้ขยายโมเดลการพัฒนาดังกล่าวไปยังชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใกล้กับแหล่งมโนราห์ โครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา การปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเด็ก และคนในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนนี้ ได้สร้างประโยชน์ให้กับคุณครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชนจังหวัดสงขลา และประจวบคีรีขันธ์แล้วกว่า 30,000 คน ใน 80 โรงเรียนและชุมชน
มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย ยังได้ทำงานร่วมกับชุมชนโดยตรง เพื่อริ่เริ่มโครงการเพื่อสังคมใหม่ๆ ดังนี้
• โครงการธนาคารสัตว์น้ำชุมชนบ้านเลค่ายอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินโครงการโดยกลุ่มชุมชนประมง บ้านเลค่าย เพื่อการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในท้องทะเล เช่น กุ้ง หอยทะเล และปูทะเล พร้อมสร้างสมดุลย์ให้กับท้องทะเลในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสงขลา ตลอดจนอนุรักษ์วิถีชาวประมงในท้องถิ่นอีกด้วย
• การสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนกว่า 20,000 ต้นบนพื้นที่กว่า 10 ไร่ในแนวชายฝั่งอ่าวไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำแล้ว ป่าชายเลนที่ปลูกขึ้นใหม่นี้ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนช่วยยึดเกาะหน้าดินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย
• การสนับสนุนการสร้างโดมพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนวิถีพุทธคลองแดนพัฒนา สำหรับใช้ในการแปรรูปกล้วยที่ผลิตได้มากเกินความต้องการ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนโครงการนี้เป็นโครงการผสานความร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของจังหวัด ผลิตภัณฑ์กล้วยอบที่ผลิตได้ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อีกด้วย

“นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้เข้ามาให้การสนับสนุนชุมชนของเราผมในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา ขอขอบคุณในการให้การสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำนาและการทำสวน” สมเกียรติ หนูเนียม ประธานวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา กล่าว

“มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้เข้ามาสนับสนุนและต่อยอดทางอาชีพให้กับชุมชนประมงบ้านเลค่าย ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มีการเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ อาคารแห่งนี้จะได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนของเรา และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป ขอขอบคุณ มูบาดาลา ปิโตรเลียมครับ”
นพพร นิลพงศ์ หัวหน้ากลุ่มชุมชนประมงบ้านเลค่าย กล่าว

กว่า 13 ปี ที่มูบาดาลา ปิโตรเลียม เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านแผนการลงทุน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ โดยจะเน้นไปที่การศึกษา การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำประโยชน์มาสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกไปที่

http://www.mubadalapetroleum.com

เฟชบุ๊ก http://Mubadala Petroleum Thailand  


มูบาดาลา ปิโตรเลียม