'บีอีซี' ออกหุ้นกู้ 4 พันล้าน ลงทุนทีวีดิจิตอล

14 March 2018


"บีอีซี" จะออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4 พันล้านบาท รองรับปรับโครงสร้างทางการเงิน-ลงทุนธุรกิจดิจิตอลทีวี-ขยายธุรกิจ

บริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC เจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในระบบดิจิตอลช่อง ช่อง 13 ช่อง 28 และ 33 รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีมติยกเลิกวงเงินคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 2 พันล้านบาท ตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 4 พันล้านบาท
ทั้งนี้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 4 พันล้านบาท จะไม่รวมถึงยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขาย ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 3 พันล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้และเพื่อการปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความมั่นคงขึ้น,เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน "ดิจิตอลทีวี" และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องและเงินสดได้อย่างคล่องตัว