กสร.จับมือ ILO เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองลูกจ้างประมงทะเล

14 March 2018


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดโครงการการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูงภายใต้ โครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ-14 มี.ค.61-นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล ซึ่งกสร.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนายจ้าง ลูกจ้างในเรื่องสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานรวมถึงการตรวจบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดฝึกอบรมการตรวจแรงงานประมงทะเลว่าด้วยการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจแรงงานของโครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) ให้กับพนักงานตรวจแรงงานใน 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานคร จำนวน 90 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวด้วย และเพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561 กสร.ได้ร่วมกับ ILO จัดโครงการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูง ภายใต้โครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) โดยต่อยอดการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการตรวจแรงงานในอุตสาหกรรมประมงให้กับพนักงานตรวจแรงงานทั้ง 90 คน ที่ผ่านการอบรมในปีที่แล้วเพื่อให้มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้เฉพาะด้าน ในการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งได้รับการยอมรับจากนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า โครงการอบรมพนักงานตรวจแรงงานระดับสูง ภายใต้โครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) จะดำเนินการจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานตรวจแรงงานจากส่วนกลาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล รวม 30 คน รุ่นที่ 2 ในเดือนเมษายน และรุ่นที่ 3 ในเดือน พฤษภาคม 2561


ILO กสร. ลูกจ้างประมงทะเล