‘ไอที’บีบตกงานเพิ่ม สศช.เตือนระวังซื้อขายออนไลน์-ลงทุนเงินดิจิตอล

15 March 2018


สศช.เผยภาวะการจ้างงานปี 2560 ลดจากปี 2559 ผลพวงจากธุรกิจหันใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแทนคนมากขึ้น แนะฝึกทักษะอาชีพอิสระ-งานออนไลน์เพิ่มขึ้น เตือนกลลวงซื้อขายสินค้าผ่านคิวอาร์โค้ด และสกุลเงินดิจิตอล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 ภาพรวมปี 2560 โดยพบว่า ในไตรมาส 4 ปี 2560 การจ้างงานลดลง 0.6% โดยภาคเกษตรลดลง 2% การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 0.1% ในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง/เก็บสินค้า สอดคล้องกับการขนส่งและการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้น ส่วนผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนยังเพิ่มขึ้น ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยลดลง 1.0%

ตลอดปี 2560 การจ้างงานลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 0.6% เป็นการลดลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตร 0.1% เนื่อง จากภาพรวมการส่งออกขยายตัวช้ากว่าครึ่งปีแรก ประกอบกับการปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มตลาดแรงงานที่มีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นนี้ จะกระทบงานบริการที่มีกระบวนการทำงานซํ้า และเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทน

++งานอิสระ-รับจ้างออนไลน์รุ่ง

ขณะที่รูปแบบการทำงานใหม่จะมีหลากหลากอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ การรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะมากขึ้น จำเป็นต้องส่งเสริมให้อบรมพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานและเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตมากขึ้น

ส่วนหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมที่ลดลง และการผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อบัตรเครดิตที่ลดลง

++นายจ้างเลี่ยงค่าจ้างขั้นตํ่า
รายงานของสศช.ระบุประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการในปี 2561 คือ การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นตํ่าอยู่ที่ 308-330 บาท หรือเฉลี่ย 315 บาททั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น จากข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรปี 2560 พบว่ามีผู้ได้รับค่าจ้างตํ่ากว่าค่าจ้างขั้นตํ่า เฉลี่ยทั่วประเทศจำนวน 58.4 ล้านคน โดยผู้ได้รับค่าจ้างขั้นตํ่าส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีจำนวนไม่เกิน 9 คน สถานประกอบการ กลุ่มนี้จะมีค่าจ้างแรงงานเป็นสัดสวนต้นทุนสูง ซึ่งต้องติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจดังกล่าว รวมถึงมาตรการจะบรรเทาผลกระทบซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอมาตรการ และการติด ตามการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นตํ่าและการลงโทษสถานประกอบการและนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศค่าจ้างขั้นตํ่า

++ระวังกลลวงซื้อขายออนไลน์

ขณะเดียวกันต้องติดตามคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการหลอกลวงหรือข้อพิพาทจากการซื้อสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เช่นการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การซื้อขายผ่าน QR code และการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างสกุลเงินดิจิตอล รวมทั้งการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง เช่น การพนันออนไลน์ สื่อลามก และยาเสพติด เป็นต้น

สศช. ยังพบว่า กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยในปี 2560 มีกำลังแรงงาน 38.08 ล้านคน ลดลงจาก 38.64 ล้านคนในปี 2553 ขณะที่กำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มต้องการแรงงานภาคบริการมากขึ้น อาทิ การค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร ฯลฯ แรงงาน 62% ยังมีการศึกษาระดับมัธยมต้นและตํ่ากว่า และมีสัดส่วนแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป ถึง 31.1% และในช่วง 15 ปี (ปี 2545-2560) มีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 3.1%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,347 วันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561


สศช. ไอที เงินดิจิตอล ซื้อขายออนไลน์