ท่าอากาศยานดอนเมืองครบรอบ 104 ปีการดำเนินงาน

8 March 2018






ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบ 104 ปี การดำเนินงาน จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา และผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร หมายเลข 11 - 12 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ทดม.

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ปัจจุบัน ทดม. มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี จากสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560 ) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการ ทดม.มากกว่า 38.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.79
แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 14.36 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 39,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.85



ผู้โดยสารภายในประเทศ 23.94 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 65,600 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ขณะที่มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 256,760 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ย 703 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.10 โดยแบ่งเป็นสายการบินที่ทำการบินประจำภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ทำการบินใน 25 เส้นทาง และสายการบินที่ทำการบินประจำระหว่างประเทศ จำนวน 17 สายการบิน ทำการบิน 65 เส้นทาง และมีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 67,777 ตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.16

ซึ่ง ทดม.ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการบริการและในด้านปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic Positioning) ของ ทอท.ที่กำหนดให้ ทดม. เป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำด้วยบริการที่รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก (Fast and Hassle - Free Airport)



นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา ทดม.ได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวก และพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้โดยสาร บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. โดยเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารจากเดิม 1,100 ตารางเมตร เพิ่มอีก 610 ตารางเมตร รวมเป็น 1,710 ตารางเมตร และเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. จากเดิม 25 ช่องตรวจ เพิ่มเป็น 39 ช่องตรวจ

นอกจากนั้น ทดม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสุขา บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และภายในห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง บริเวณ North Corridor Pier 2-4 จำนวน 55 จุด และห้องน้ำคนพิการ 27 จุด เพื่อปรับปรุงให้ห้องสุขาของ ทดม.มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 มิถุนายน 2562





สำหรับในอนาคต ทดม.มีการดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินจากปัจจุบัน 30 ล้านคนต่อปี เพิ่มเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน (2) กลุ่มงานที่ 2 ส่วนงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน (3) กลุ่มงานที่ 3 ส่วนงานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ (4) กลุ่มงานที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการพัฒนา ทดม.ระยะ 3 จะแล้วเสร็จในปี 2567



นอกจากนี้ ทดม.ยังให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท. โดยในปี 2560 ทดม.ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก โครงการโรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ได้มีส่งมอบชุดกังหันเติมออกซิเจนให้ผิวน้ำและชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องต่อเนื่อง 3 ปี อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของรัฐ เป็นต้น





ท่าอากาศยานไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน ประวัติความเป็นมา