ตลท.เตรียมใช้เครื่องหมาย “C” ดูแลผู้ลงทุนฯ 2 ก.ค.นี้

7 March 2018


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมใช้เครื่องหมาย “C” (Caution) ดูแลผู้ลงทุน และกระตุ้น บจ. ให้เร่งแก้ไขปัญหา กรณี บจ. มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ หลังรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมสื่อสารไปยัง บจ. และพัฒนาระบบรองรับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 61

นางเกศรา มัญชุศรี-7 มี.ค.61-นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายการเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการดูแลผู้ลงทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 ได้มีการหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายบนหลักทรัพย์เพื่อดูแลผู้ลงทุนเพิ่มเติม โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้างในกรณีที่ฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของ บจ. มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเห็นว่า ควรมีเครื่องหมาย “C” (Caution) เพิ่มเติม เพื่อเตือนผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย “C” ต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ไขของ บจ. จึงให้ บจ.ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายและทุกไตรมาส สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย จะมีผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการขึ้นเครื่องหมายประเภทอื่น ๆ

ทั้งนี้ เครื่องหมาย “C” เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2561 โดยในส่วนของงบการเงินจะพิจารณาจากงบรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ที่ www.set.or.th และระบบ SETSMART


ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เครื่องหมาย “C”