ชุมชนบางหญ้าแพรก“สมุทรสาคร” สร้างรายได้เสริมจากป่าชายเลน

7 March 2018


ซีพีเอฟ ส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" เพิ่มพื้นที่สีเขียว ล่าสุดร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร และชุมชนในพื้นที่ เปิดสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม สามารถนำรายได้ไปใช้ในการดูแลป่าชายเลนและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนายสุรินทร์ ระหงษ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ชุมชนบางหญ้าแพรกได้จัดตั้งสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชน  และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำถ่านไบโอชาร์ ทำผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์ เนื่องจากคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นได้ดี การทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ นำพืชป่าชายเลนมาแปรรูปทำเป็นอาหาร อาทิ ใบโกงกางทอด น้ำลำแพน ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เอื้อต่อการดำรงชีพของชุมชน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านจากซีพีเอฟนอกจากนี้ ชาวชุมชนบางหญ้าแพรกได้เข้าร่วมโครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน" และได้เห็นถึงความตั้งใจจริง เป้าหมายในการทำงานในการร่วมดูแลทรัพยากรของประเทศ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง ซึ่งซีพีเอฟให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณปลูกป่าชายเลน การศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและขยายผล ทำให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ทำมาหากินของลูกหลาน  ขณะเดียวกัน ชาวชุมชนฯมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กับชุมชนอื่นได้


ด้านนายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ซีพีเอฟ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน และชุมชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร มาตั้งแต่ปี 2557 -2561 ภายใต้โครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" โดยสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว 104 ไร่ และได้จัดตั้งสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน สามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการดูแลป่าชายเลนต่อไป นอกจากนี้ ในอนาคตจะส่งเสริมให ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.สมุทรสาคร อีกแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้ โครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน" เป็นโครงการที่ซีพีเอฟร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ(องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2557-2561 ) อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมในพื้นที่ 5 จังหวัด  คือ ระยอง ชุมพร สงขลา พังงา และสมุทรสาคร รวมพื้นที่ปลูกป่าชายเลนมากกว่า 2.2 พันไร่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนของประเทศ  บรรเทาผลกระทบความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล และสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชน องค์กรอิสระท้องถิ่น ในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่


ซีพีเอฟ ป่าชายเลน ชุมชนบางหญ้าแพรก