ทปอ.ผนึก ส.อ.ท. พัฒนาบุคลากรช่าง รับอุตสาหกรรม 4.0

10 March 2018


ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนบุคลากรช่างเทคนิคทักษะชั้นสูง ในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับกลาง-เล็ก ซึ่งมีผลวิจัยออกมาก่อนนี้ ผนวกเข้ากับการขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน เนื่องจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมในเมืองไทย ที่ได้รับการผลักดันจากรัฐบาล ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องจับมือกันแก้ปัญหา

“สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พูดถึงการร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วางนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงๆ คือ การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้เหล่านักศึกษาที่จบใหม่ มีความพร้อมสามารถเข้าทำงานได้เลย โดยดำเนินงานให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น พร้อมดึง 200 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร และส่งเด็กเข้าฝึกงานเสริมทักษะในโรงงานจริงๆ ตั้งแต่ปี 3-4 ขณะนี้เรื่องการฝึกงาน มีความร่วมมือไปแล้วระดับหนึ่ง ที่ส่งเด็กไปฝึกงานระยะยาว

ส่วนทักษะด้านฝีมือแรงงาน ที่ขาดแคลนหลักๆ คือเรื่องของ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy) ทักษะทางด้านภาษา (English Literacy) ทักษะในสายงาน (Functional Competency) ความสามารถหลัก (Core Competency) ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ (Attitude) วิธีคิดของแต่ละคน รวมไปถึงทักษะการทำงานจริง หรือประสบการณ์จริงในการทำงาน

“สุชัชวีร์” บอกเพิ่มเติมอีกว่า มีแผนที่จะจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบัณฑิต” ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรม และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจริงๆ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,346 วันที่ 8 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2561


ส.อ.ท. อุตสาหกรรม 4.0 ทปอ.