ครม.ไฟเขียวขยายเวลาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหนุน SMEเพิ่มประสิทธิภาพผลิต

6 March 2018


ครม.สัญจรไฟเขียวขยายเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหนุน SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร-เพิ่มประสิทธิภาพผลิต

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร (6 มี.ค. 61) เห็นชอบการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท จากเดิมให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธ.ค. 60 เป็นภายใน 30 มิ.ย.61 โดยการขอขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ธนาคารออมสินได้รับอนุมัติไว้
ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายสินเชื่อให้ทันภายในวันที่ 30 มิ.ย.61 เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการลงทุนในประเทศของผู้ประกอบการ SME

อนึ่ง ณ สิ้นวันที่ 30 ธ.ค.60 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการฯ เป็นจำนวนเงิน 2.94 หมื่นล้านบาท ให้ผู้ประกอบการ SME จำนวน 2,613 ราย และมีการเบิกจ่ายสินเชื่อไปแล้วเป็นจำนวน 2.45 หมื่นล้านบาท ให้กับ SME 2,158 ราย แต่ยังมี SME ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสินเชื่อได้ทันตามกำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับเครื่องจักร อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบเครื่องจักร เครื่องจักรอยู่ระหว่างการผลิต และอื่นๆ จำนวน 455 ราย เป็นจำนวนเงิน 4.95 พันล้านบาทSme สินเชื่อ ครม. ดอกเบี้ย เครื่องจักร