ตลาดหลักทรัพย์ฯต่ออายุ MOU กับตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย

6 March 2018


ตลาดหลักทรัพย์ไทยต่ออายุ MOU กับตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย หนุนการทำธุรกรรมการซื้อขายระหว่างประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี-6 มี.ค.61-นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 – 5 มีนาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเชื่อมโยงการระดมทุนและการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการขยายธุรกิจในระยะยาว โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสานต่อการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนในด้านการส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายข้ามพรมแดน เช่น การออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR) การนำกองทุนรวม ETF จดทะเบียนข้ามกันระหว่างสองตลาด ความร่วมมือในด้านการพัฒนาสินค้า และการพัฒนาระบบไอที โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต

ดร. ตีโต๊ะ ซูลิสตีโย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) กล่าวว่า การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียที่มีอย่างต่อเนื่อง และยังเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ตลาดหลักทรัพย์นับว่ามีความแข็งแกร่งและโดดเด่น ความร่วมมือระหว่างกันจะยิ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งการพัฒนาสินค้าเพื่อการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ตลาดและผู้ร่วมตลาด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2549 โดยขณะนั้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้ชื่อตลาดหลักทรัพย์จาการ์ต้า (ชื่อเดิม) ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน การให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน เป็นต้น


ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย