IFEC ท้าทาย 'ก.ล.ต.' เลื่อนแจงผิดนัดบีอี

5 March 2018


- 5 มี.ค.61 - สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านหลังจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ต่อ ปอศ. กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจากการไม่เปิดเผยข้อมูลการผิดนัดชำระตั๋วแลกเงินและแจ้งให้กรรมการ IFEC และบุคคลที่ IFEC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเป็นกรรมการ ให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และชี้แจงเป็นรายบุคคล พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชนภายใน 7 วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ได้ทำหนังสือถึงก.ล.ต. ขอขยายระยะเวลาชี้อแจงแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ โดยให้เหตุผลว่า บริษัทฯ ไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวได้ทันตามที่ก.ล.ต.กำหนดและขอเลื่อนออกไปอีก 15 วัน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้
ตามหนังสือที่อ้างถึง เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 ก.ล.ต.ได้ขอให้บริษัท IFEC และกรรมการบริษัท ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการรวมทั้งปัญหาที่สืบเนื่องมาจากเรื่องดังกล่าวต่อกลต. และเปิดเผยข้อมูลคำชี้แจงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ในหนังสือที่อ้างถึงซึ่งจะครบกำหนดชี้แจงในวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัทไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลในการชี้แจงตามหนังสือที่อ้างถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทและกรรมการบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงต่อก.ล.ต.ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดชี้แจงในวันที่ 20 มีนาคม 2561 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันที


IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์