“อุตตม”ลุยสมุทรสาคร ดัน Hub of Seafood

5 March 2018


“อุตตม” ลุยสมุทรสาคร ดัน Seafood  ตามแผนรัฐบาล พร้อมดึงไทยยูเนี่ยน เป็น SeaFood Big Brother ช่วย SME

-5 มี.ค.61-นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี โดยได้เยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋องรายใหญ่ของไทย

นายอุตตม กล่าวว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Seafood Big Brother เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของอุตสาหกรรมประมง และการแปรรูปอาหารทะเลให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นถือเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นไปตามแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคม สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการยกระดับให้เป็น Hub of Seafood หรือ ศูนย์กลางอาหารทะเล

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ที่ต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการเอสเอ็สอีอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเล มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการ โดยการใช้ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการ สนับสนุนสินเชื่อในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และระบบการผลิต รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน และแก้ไขและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รวบรวมกลุ่มเป้าหมาย ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการ Seafood  Big Brother ในพื้นที่ 4 จังหวัดแล้วกว่า 100 ราย โดยจะมีแผนจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ภายในเดือนมีนาคมนี้ และจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการยกระดับเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มเติม ตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อไป โดยโครงการ Seafood  Big Brother มีเป้าหมาย ที่จะช่วยลดลดต้นทุนของผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 10% มียอดขายเพิ่มขึ้น 10% และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เช่น การจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการลงทุนใช้เครื่องจักร และขยายธุรกิจ หรือขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นต้น


 


สมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยน Hub of Seafood Seafood