ติดดาบเพิ่มอำนาจกลต. แก้ก.ม.หลักทรัพย์หนุนฟินเทค เพิ่มการแข่งขันในตลาดทุน

7 March 2018


เผยผลจากการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คุ้มครองนักลงทุนมากขึ้น แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบริษัทจดทะเบียนให้อำนาจ ก.ล.ต.สั่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นแก้ Dead Lock เปิดช่องบริษัทที่ไม่ใช่โบรกเกอร์ซื้อขายในตลาดหุ้นได้ พร้อมเปิดรับหุ้นต่างประเทศเข้าซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หวังเพิ่มสินค้า

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์, การกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม, การเพิ่มอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.), ปรับปรุงช่องทางและวิธีการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน, ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. รวมทั้งการกำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ระบุว่าการปรับปรุงนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอำนาจประกาศยกเว้นการประกอบธุรกิจบางลักษณะมิให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และกองทุนรวม ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีดุลพินิจกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่กำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นตํ่าในกฎหมาย

ผู้ได้รับผลเชิงบวก คือ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายในระหว่างการทดสอบแนวคิดหรือนวัตกรรมในการให้บริการ ส่วนผู้ลงทุนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น และหลากหลายด้วยค่าใช้จ่ายที่ตํ่าลง และสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)

การให้สำนักงาน ก.ล.ต.มีอำนาจสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทมีการบริหารงานในลักษณะอันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติได้แล้ว ทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และป้องกันปัญหามิให้ลุกลาม

ผู้ได้รับผลเชิงบวกคือบริษัทจดทะเบียนจะมีช่องทางในการแก้ไขปัญหา (DeadLock) ของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาของบริษัทผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกรณีเกิดปัญหาขัดแย้งจนไม่สามารถใช้กลไกปกติในการบริหารจัดการบริษัทได้

แต่ก็มีผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทจดทะเบียนที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของสำนักงานก.ล.ต. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดๆที่สำนักงานก.ล.ต.สั่งให้ดำเนินการประชุมก็มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน โดยการให้อำนาจคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ฯมีอำนาจเปิดให้บุคคลอื่นที่มิใช่บล.สมาชิก สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯได้(Open Access) จะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถเลือกรูปแบบการสร้างพันธมิตรได้อย่างเหมาะสม การกำหนดให้คณะกรรมการก.ล.ต.มีอำนาจประกาศกำหนดให้บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯได้ (Third Party Listing) จะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯมีสินค้าหลากหลายมากขึ้น

ผลกระทบเชิงลบ การเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ฯได้โดยตรงอาจกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดกิจการในประเทศไทย เพราะไม่คุ้มค่า ส่งผลให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ลดลง แต่ทางสำนักงาน ก.ล.ต.ได้สนับสนุนให้มีผู้จัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ทำบทวิเคราะห์เผยแพร่ทั่วไปโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ การอนุญาตให้ บล.สมาชิก ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ฯอาจทำให้เกิดการกระจัดกระจายของแหล่งซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักงานก.ล.ต. จึงต้องพิจารณากำหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในการซื้อขายรวมถึงราคาของหลักทรัพย์

การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุน และปรับปรุงช่องทางการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน มีผลเชิงบวกต่อกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.) การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่น ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้รับประโยชน์จากการที่บลจ.จัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนมีช่องทางปกป้องสิทธิตนเองผ่านการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนผลกระทบเชิงลบ บลจ.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดให้มีกลไกตรวจสอบดูแลการบริหารจัดการลงทุน และค่าใช้จ่ายกรณีจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบลจ.อาจผลักภาระด้านค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

การปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลาดหลัก ทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุนได้ผลเชิงบวก การดำเนินงานของตลาด หลักทรัพย์ฯโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มครองผู้ลงทุน มีมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น ส่วนผลเชิงลบต่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯทำให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งมาจากการเลือกตั้งของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกมีสัดส่วนน้อยลง 1 คน

การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจนและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ล้วนมีผลในเชิงบวกต่อตลาดทุนโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯผู้ลงทุน และสำนักงานก.ล.ต.

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,345 วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561


ก.ล.ต. บริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น โบรกเกอร์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ