มติ สนข.เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น

28 February 2018
นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักด์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา เทศบาลนครขอนแก่น นายภารณ ธีรภานุ กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น (รถไฟฟ้า LRT) และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เป็นประธานการประชุม รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับเรื่องที่พิจารณา ประกอบด้วยการรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ และการบริหารโครงการ ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่น (รถไฟฟ้า LRT) รวมทั้งรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)/ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง จำนวน 1 เส้นทาง (สำราญ-ท่าพระ) ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA(Environmental Impact Assessment)ให้เพิ่มเอกสารเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วัน การคำนวณโครงการระบบขนส่งสาธารณะ การออกแบบ รายละเอียดระบบขนส่ง แบบแปลน แสดงแนวเขตทางและค่าพิกัดต่างๆ การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบทั้งนี้หลังจากผลการศึกษาเสร็จสมบูรณ์ ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการเสนอเพื่อพิจารณาในส่วนของนโยบาย เพื่อมอบหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามลำดับ ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำหนังสือและเข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอให้กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือแสดงเจตจำนง ในการเป็นเจ้าของโครงการและขอให้ผลการศึกษาของ สนข.กระทรวงคมนาคม เพื่อไปดำเนินการโครงการโดยท้องถิ่นต่อไป


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นพัฒนาเมือง