ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯฉบับใหม่แก้คำนิยามรับฟินเทค

27 February 2018


ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ ปรับปรุงคำนิยามเพื่อรองรับฟินเทค-แก้ทุนจดทะเบียน รองรับสตาร์ทอัพ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(27 ก.พ. 61) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยมีสาระสำคัญคือ การปรับปรุงนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ การกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติม

 

การเพิ่มอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงช่องทางและวิธีการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. รวมทั้งการกำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาตลาดทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครม. ตลาดหลักทรัพย์ ฟินเทค ร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ