TOTสร้าง4Dsให้คนในองค์กรทันดิจิทัลมุ่งสู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ

26 February 2018


ทีโอที ครบรอบก่อตั้งองค์กร 64 ปี มุ่งสู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ  สร้าง4Ds ให้คนในองค์กรทันดิจิทัล

สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งองค์กร 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยประกาศปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กรมุ่งสู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีพันธกิจในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ดิจิทัลพร้อมผลักดันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 4Ds : Dare to Dream-Do-Drive Sustainable เพื่อให้พนักงานตื่นตัว พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับกระบวนการคิดและปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพกล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยน คิดแตกต่าง กล้าที่จะตัดสินใจ และกล้าที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า และยั่งยืนบนหลักธรรมภิบาล โดยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้ง ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) ด้านความรับผิดชอบ (Accountabilty Index) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 5) และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)โทรคมนาคม ทีโอที ดิจิทัล