พาณิชย์จูงใจผู้ประกอบการส่งสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าส่งออก

22 February 2018


พาณิชย์ จูงใจผู้ประกอบการส่งสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อราคา และปริมาณสินค้าเกษตร

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดความผันผวน ซึ่งในบางปีผลผลิตอาจจะลดลงมาก ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นอุปสรรคต่อประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอย่างไทย ปัจจุบันสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่มีการเพิ่มมูลค่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้าว และเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร หรือ Non-Food แต่ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และต้องใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินการ ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ส่งเสริมสร้างความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้นขณะเดียวกันมีหน่วยงานของรัฐ คือ สถาบัน API ที่ช่วยส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะที่เป็นเอสเอ็มอี รวมถึงเป็นตัวกลางในการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น เรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเชื่อว่าภายในปีนี้จะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมถึงเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ดีการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ คาดว่ายังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ 9,500,000 ตัน เนื่องจาก ข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด และมีตลาดรองรับผลผลิตข้าวของไทย เช่น ในเดือนมีนาคมฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าว จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจะช่วยรองรับผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังจะออกได้ ขณะเดียวกันยังมีการเจรจาข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับอีกหลายประเทศด้วย นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีกับจีนในล็อตที่ 5 อีก 100,000 ตัน และคาดว่าปลายปีนี้จะส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีนได้ครบ 1 ล้านตัน ตามสัญญากระทรวงพาณิชย์ สินค้า เกษตรนวัตกรรม