ข่าวดี "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน"ช่วยประกันตัวคนจนพ้นคุกได้

22 February 2018


ยุติธรรม-กรมการปกครอง เซ็นMOU  โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง  ให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านประกันตัวคนจนแทนการใช้เงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันวันที่ 22 ก.พ. 2561นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมการปกครอง ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา และจำเลยของศาลในฐานะประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศาลยุติธรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว โดยมุ่งปฏิรูประบบ การปล่อยชั่วคราว โดยเป็นการปล่อยชั่วคราวที่ไม่ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ประกัน แต่ให้อิงข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการแทน ซึ่งระบบใหม่นี้ ศาลจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากฐานข้อมูลและบุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีภูมิลำเนาหรืออยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดและน่าจะทราบความเป็นไปกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นลูกบ้านดี ทั้งยังเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือประกอบกับปัจจุบันมี พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 กำหนดให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนด ได้แก่ เป็นผู้สอดส่องพฤติกรรมดูแล การรับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อประสานงานกันระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) อันเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้การปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 


นายสราวุธ เบญจกุล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนจน ประกัน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต