กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรมย้ำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

21 February 2018


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินงานขององค์กรภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริตนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยว่า กปภ. ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่ายึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของ กปภ. ได้ ซึ่งเป็นผลให้ กปภ. ได้รับคะแนน 93.58 จากการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ตลอดจนล่าสุด กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง) -(ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วยนายพรชัย สกุลรัตนสุภา นายสมชาติ เจศรีชัย ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล นายชำนาญ ธรรมเจริญ นายสมยศ ตั้งมีลาภ และ ดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา ซึ่งจะเข้าไปช่วยตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ไปจนถึงการรับมอบงานอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความยินดีและมั่นใจว่าการลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวจะเป็นโครงการต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปลอดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงการประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อจัดจ้าง ข้อตกลงคุณธรรม