"ไพรินทร์" แถลงผลประชุมครม.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม

20 February 2018


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(คค.) แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เรื่องรฟท.ต่ออายุสัญญากับธนาคารกรุงไทย800 ล้านและผลประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 30 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงฯ เข้าร่วมการแถลงข่าว

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า ครม. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้
1. ครม. พิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก 1 ปี สำหรับเป็นวงเงินสำรองไว้เสริมสภาพคล่องในช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ให้ รฟท.
ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
2. ครม. รับทราบผลการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 30 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO สมัยที่ 7 ติดต่อกัน

การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 30 ของ IMO ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ มีสมาชิก 171 ประเทศ ได้รับรองแผนยุทธศาสตร์ IMO ฉบับใหม่ (ปี ค.ศ. 2018-2023) ที่ได้กำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความท้าทายของโลกปัจจุบัน

ในการประชุมสมัชชาฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะมนตรี ซึ่งเป็นองค์กรระดับบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนสมัชชา ประกอบด้วยสมาชิก 40 ประเทศ ตามกลุ่มประเทศ ได้แก่ กลุ่ม A ประเทศที่มีผลประโยชน์มากที่สุดในการให้บริการด้านการเดินเรือระหว่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ กลุ่ม B ประเทศที่มีผลประโยชน์มากที่สุดด้านการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ กลุ่ม C ประเทศที่มีผลประโยชน์เป็นพิเศษด้านการขนส่งทางทะเลหรือการเดินเรือ และเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 20 ประเทศโดยประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO สำหรับวาระปี ค.ศ.2018-2019 ในกลุ่ม C เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน การเป็นสมาชิกคณะมนตรีจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดและผลักดันท่าทีด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลและพาณิชย์นาวี ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม

ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีของ IMO จะมีขึ้นทุก 2 ปี มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับมีบางประเทศย้ายกลุ่มเข้ามาในกลุ่ม C เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประเทศไทยจึงต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้น ในการแสดงบทบาทและสนับสนุนงานของ IMO ดังนั้น ประเทศไทยจะส่งผู้แทนจากกรมเจ้าท่าไปประจำที่ IMO ในฐานะ Maritime Attache' เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและเข้าร่วมประชุมรายการต่าง ๆ ของ IMO เช่นเดียวกับสมาชิกคณะมนตรีในกลุ่มอาเซียนที่มีผู้แทนประจำ IMOครม. รฟท. คมนาคม กรุงไทย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ