“บิ๊กตู่”เดินสายตรวจงานวันเดียวลงพื้นที่นครปฐม21ก.พ.นี้

19 February 2018


วันนี้(19 ก.พ.2561) เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้เวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ จากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ. โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว ตำบลแหลมบัว เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” และการประยุกต์เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงสาธิตนี้ด้วย

ต่อจากนั้นจะออกเดินทางต่อไปยังที่ดินพระราชทาน บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เพื่อเยี่ยมชมแปลงนาบัวลุงแจ่ม สวัสดิ์โต ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่ดินตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร เมื่อปี พ.ศ. 2518 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังตลาดน้ำบ้านศาลาดิน (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้) เพื่อรับฟังการนำเสนอสภาพปัญหาเดิมของชุมชนบ้านศาลาดิน และการรวมกลุ่มจัดการปัญหา พร้อมเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร เชื่อมโยงตลาดประชารัฐ รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ บนพื้นฐานความต้องการ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยยึดหลักแนวคิด เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านหนองจิก และเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจสินค้าน้ำนมของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ได้แก่ การรวบรวมผลผลิตน้ำนมดิบจากสมาชิก การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เพื่อจำหน่ายในโครงการนมโรงเรียน การลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพน้ำนมและการพัฒนาตลาดสินค้านม เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยาน ในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบโรงเรือนถอดประกอบได้ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องสีข้าวให้แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมกล่าวพบปะกับเกษตรกรและกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางจากจุดจอด ฮ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลับกรุงเทพมหานคร


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นครปฐม ลงพื้นที่พบประชาชน ติดตามงานนโยบายรัฐบาล