บลจ.ทิสโก้ชี้ตลาดหุ้นจีนยังถูก ออก‘ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2’ ขาย15-21ก.พ.

18 February 2018


บลจ.ทิสโก้ฯชี้ตลาดหุ้นจีนยังถูก เงินทุนต่างชาติไหลเข้า เปิดขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 วันที่ 15-21 ก.พ. 61 นี้

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า การปรับฐานของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่าการลงทุนในปี 2561 จะมีความผันผวนมากกว่าปีก่อนหน้า แม้ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศหลักจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งพร้อมๆ กัน และแม้อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับตํ่า ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกยังคงเติบโตปัจจัยต่างๆ เหล่านี้หนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจนทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่จะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนรออยู่ข้างหน้า เช่น สภาพคล่องการเงินส่วนเกินจะค่อยๆ ลดลง ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะเข้ามากระทบตลาดเป็นช่วงๆ เป็นเหตุให้ตลาดหุ้นต่อจากนี้ยังคงปรับขึ้นและลงในลักษณะผันผวนต่อไป การลงทุนจึงต้องอาศัยการจับจังหวะที่เหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

สาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด“ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับฐานและผันผวน บลจ.ทิสโก้ฯเห็นโอกาสและมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน เนื่องจากราคาหุ้นยังถูกและปรับขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาคที่ดัชนีทยอยปรับขึ้นจนทำจุดสูงสุดใหม่และหลายตลาดเพิ่มขึ้นจนระดับราคาใกล้กับช่วงที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ 2551 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนมีประเด็นเชิงบวกจากกระแสเงินทุนไหลเข้าหลังจากตลาดหุ้นจีนถูกนับอยู่ในดัชนี MSCI นักลงทุนต่างชาติจึงต้องทยอยซื้อเพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และยังมีปัจจัยบวกจากการเชื่อมตลาดหุ้นเซินเจิ้นและฮ่องกงเข้าด้วยกันทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นสร้างความน่าสนใจในการลงทุน” นายสาห์รัชกล่าว

บลจ.ทิสโก้ฯได้เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 ซึ่งเป็นทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนกองทุนที่ 2 ที่ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2561

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 (ความเสี่ยงระดับ 6) มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท มูลค่าจองซื้อขั้นตํ่า 1,000 บาท เน้นลงทุนในหุ้นจีนผ่านกองทุนอีทีเอฟ Hang Seng H-Share Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของทั้งประเทศจีนและประเทศฮ่องกงผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจึงมี นโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ฯ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,341 วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


จีน เงินเฟ้อ ตลาดหุ้น ืทิสโก้