สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศรายชื่อกรรมการ 21 รายชื่อ

16 February 2018


- 16 ก.พ. 61 - สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน จาก 6 สาขา นักวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นครั้งที่ 9 ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อาจารย์, ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, นายวิทิต ลีนุตพงษ์, น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์, นายสมชาย หอมลออ, น.ส.บุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ และนายไพสันติ์ พรหมน้อย


นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก 14 คนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ในวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมี นายบากบั่น บุญเลิศ บก.อก.นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เป็น 1 ในกรรมการ

รวมกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในสมัยที่ 9 แล้วทั้งสิ้น 21 คน จะมีการประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ พร้อมเลือกประธานฯ รองประธานฯ เลขาธิการ และเหรัญญิก ในวันที่ 6 มี.ค. เป็นการต่อไป


ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ บากบั่น บุญเลิศ