กรมส่งเสริมการเกษตรดึงนวัตกรรมดันสินค้าวิสาหกิจชุมชนทะลุ 2.55 หมื่นล.

15 February 2018


“กรมส่งเสริมการเกษตร” ตั้งเป้าเพิ่มเม็ดเงินสินค้าวิสาหกิจชุมชนทะลุ 2.55 หมื่นล้านต่อปี ดึงนวัตกรรม และเครื่องมือทางการตลาดสร้าง “Smart Products by วิสาหกิจชุมชน” เตรียมติดเครื่องในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” 22-25 ก.พ.นี้

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2548 ที่มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548” ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดทั่วไป อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาชุมชน ปัจจุบันมีจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนรวมกว่า 8.5 หมื่นแห่ง สร้างเม็ดเงินสะพัดทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 2.55 หมื่นล้านบาท
ในส่วนของเป้าหมายการดำเนินงานของกรมฯ เร่งสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ และสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขยายตัวขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี โดยขณะนี้จากผลการส่งเสริมองค์ความรู้ และนวัตกรรมการพัฒนาสินค้า และบริการ พบว่าวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีมีจำนวนรวม 462 แห่ง ซึ่งกรมฯ ยังตั้งเป้าเพิ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบอีกปีละ 77 แห่ง

ด้านนางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมฯ มีการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งการคงความเป็นเอกลักษณ์สินค้าไทยด้วยภูมิปัญญาเข้ามาผสมผสาน จนเกิดเป็นสินค้าคุณภาพระดับสากล และปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากกว่า 200 แห่ง ที่สามารถส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศขณะเดียวกัน ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 กรมฯ ยังเตรียมจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Smart Products by วิสาหกิจชุมชน” เพื่อผลักดันความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่มีจำนวน 8.5 หมื่นแห่ง หรือราว 1.4 ล้านคน ได้ต่อยอดธุรกิจ ทั้งในด้านพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ด้านแนวทางทำการตลาด และการเจรจาธุรกิจสู่เวทีการค้าโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) นิทรรศการแสดงความเป็นวิสาหกิจชุมชนและกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Product 2) การจัดแสดงสินค้า Smart Products by วิสาหกิจชุมชน 3) การจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่คัดสรรสินค้าวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่ายกว่า 200 ร้านค้า 4) การสาธิต การเสวนาวิชาการ โดยกูรูชื่อดังด้านการตลาด อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูล ในหัวข้อ Smart idea ชี้ช่องธุรกิจสินค้าวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร นวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน สินค้า