คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ กำชับทุกฝ่ายจัดทำร่างฯให้เสร็จตามกรอบ

15 February 2018


นายกฯเป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินัดแรกปีนี้  เห็นชอบหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน พร้อมอนุมัติวิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำให้สร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอรอบด้าน ตอบความต้องการประชาชน

วันนี้ (15 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังการประชุม นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้แถลงผลการประชุม ดังนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เห็นควรให้เพิ่มการสร้างความรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมือง ประชาชนกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน และภาคธุรกิจ โดยควรกำหนดรูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการไทยนิยมในระดับพื้นที่ ในการสร้างการรับรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน โดยเห็นว่าในภาพรวมมีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายของร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ความสำคัญกับการกำหนดกลไก และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศให้ชัดเจน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ พิจารณาความเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ต่อรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิรูปประเทศ และปรับปรุงรายละเอียดตามความเหมาะสม เพื่อส่งกลับสศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนระดับที่สองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และความเห็นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบวิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่เสนอ ซึ่งประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็นในลักษณะกลุ่มย่อย หรือการประชุมปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับภาคจำนวนอย่างน้อย 4 ครั้ง การเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็นทางอีเมล (E-mail) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เวปไซต์ การขอความคิดเห็นโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญในการสร้างการรับรู้ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะที่รอบด้าน ชัดเจน และตอบความต้องการของประชาชนไทยทุกภาคส่วน

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการเตรียมการจัดทำแผนแม่บท โดยข้อเสนอหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้แผนแม่บทมีองค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องสำคัญ กรอบระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ควรจัดทำ 1 แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์ ไม่ควรระบุงบประมาณ และไม่ควรระบุกิจกรรมย่อยที่เป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทำงานร่วมกับกระทรวง หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนระยะยาว ซึ่งอยู่ในช่วง 20 ปี ของยุทธศาสตร์ชาติ เช่น แผนพัฒนาพลังงานของกระทรวงพลังงาน และแผนบริหารทรัพยากรน้ำของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอในการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้จัดทำเป็นระบบสารสนเทศในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานทั้งในการรายงานผลหรือการติดตามในระดับพื้นที่ รวมทั้ง ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ พิจารณาจัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประสิทธิภาพในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป


สศช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการและเลขานุการ แผนการปฎิรูปประเทศ