‘อาร์เซ็ป’เร่งเจรจา ลดภาษีสินค้า99%

18 February 2018


เจรจาอาร์เซ็ปงวดทุกขณะ ดันเปิดตลาดสินค้า 99% แลกไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตร-ผลไม้ และอาหารในจีน อินเดีย ญี่ปุ่น รับกังวลสินค้าบางอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ(จร.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าหลังร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐ กิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย ว่า การประชุมครั้งนี้เน้นการเจรจาในประเด็นหลักๆ เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน เพิ่มจากการเจรจา TNC ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้การเจรจามีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ประเทศคู่เจรจายอมรับข้อเสนอรูปแบบการเปิดตลาดสินค้าของอาเซียน คือ ยกเลิกอัตราศุลกากร 92% ของรายการทั้งหมดภายในเวลา 15 ปี บนพื้นฐานของการยกเลิกภาษีสินค้าเดียวกันให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงข้อเสนอรูปแบบการเปิดตลาดในสินค้าส่วนที่เหลืออีก 8% ซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมของอาเซียน เพื่อผลักดันให้การเจรจาครอบคลุมสินค้าทั้งหมด

อย่างไรก็ตามยังมีสมาชิกหลายประเทศมีความเห็นต่างจากวิธีการนี้ เพราะมีประเด็นเรื่องระยะเวลาลดภาษี การปรับตัว และการกำหนดภาษีที่ตํ่าลงที่อาจเข้มงวดในสินค้ากลุ่มอ่อนไหวที่ต้องมีความยืดหยุ่นและข้อยกเว้น ในส่วนของไทยนั้นได้สนับสนุนข้อเสนอใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา เนื่องจากไทยต้องการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตร ผลไม้และอาหารแปรรูปในกลุ่มอาร์เซ็ป เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ที่ยังมีกำแพงภาษีสูง แต่ก็มีความเป็นห่วงสินค้าในอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบ

“หลังจากนี้กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมหารือกับผู้ประกอบการทุกส่วน เพื่อนำผลไปใช้กำหนดเพิ่มเติม โดยจะนำรูปแบบลดภาษีใหม่นี้มาหารือในเชิงลึกและพิจารณาควบคู่ไปกับโครงสร้างภาษีของไทย และระดับการเปิดเสรีของไทยในเอฟทีเออาเซียน+1 หากไม่ได้ข้อตกลงที่ดีก็จะเสนอรูปแบบการลดภาษีใหม่ต่อ RCEP ซึ่งอยู่ระหว่างหารือข้อเสนอให้มีการลดภาษีนำเข้าให้ถึงเกือบ 100% ของสินค้าทั้งหมด หรือมีสินค้าอ่อนไหวที่ไม่ต้องลดภาษีแค่ 1%”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,340 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


จีน เกษตร อาร์เซ็ป ผลไม้ ตลาดสินค้า อัตราศุลกากร