PEA เปิดโครงการ 'PEA VOLTA Platform' สำหรับ 'สถานีอัดประจุไฟฟ้า'

14 February 2018


‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ เปิดโครงการ “PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า” ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จ.ชลบุรี
วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิด “PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า” โดยมี นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ มีผู้บริหารภาครัฐและเอกชนร่วมพิธี ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จ.ชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น Network Operator รายแรกของประเทศไทย โดย PEA VOLTA Platform (Very Open Language for Thailand Application) เป็นโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วย ระบบและช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังฐานข้อมูลของ หรือ PEA VOLTA ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ PEA VOLTA Platform และส่วนของระบบบริหารจัดการข้อมูล พร้อมการแสดงผลผ่าน Mobile Application และ Web Service ในลักษณะของ User Interface
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยขยายผลการใช้งาน PEA VOLTA Platform ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและจะติดตั้งอุปกรณ์ PEA VOLTA Kit จำนวน 100 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เป็นสมาชิกโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ภายในงานพิธีเปิดหรือที่กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-2590-5768
สำหรับประโยชน์ของ PEA VOLTA Platform ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ระบบแผนที่และระบบนำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบสถานะหัวชาร์จที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการและจองคิวอัดประจุไฟฟ้า รับรู้การทำงานของระบบประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง โดยทราบเวลาที่เหลืออยู่ของการอัดประจุไฟฟ้าผ่าน Mobile Application

นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกค้าให้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งเสริมการสร้างอาชีพและธุรกิจ เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแวะพักหรือใช้บริการร้านค้าได้ตามที่ Application ของ PEA VOLTA Platform แสดงให้เห็นพื้นที่ดังกล่าวบนหน้าจอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนวยความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการการอัดประจุไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะนำระบบ PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปใช้ใน 11 เส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย

- สำนักงานใหญ่ กฟภ.  จำนวน 1 สถานี
- สายภาคเหนือ  (กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 2 สถานี
- สายภาคใต้ (กรุงเทพฯ – หัวหิน) จำนวน 3 สถานี
- สายภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ – พัทยา) จำนวน 2 สถานี
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ  (กรุงเทพฯ – โคราช)  จำนวน 2 สถานี
- สายภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ – นครปฐม) จำนวน 1 สถานี
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. เพื่อให้เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทดสอบการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำเนินการดังกล่าวสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต
รถยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA สถานีอัดประจุไฟฟ้า