ครม.ยกเลิกร่างพ.ร.ฎ.คุมธุรกิจชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2 ฉ.

13 February 2018


ครม.ยกเลิกร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (13 ก.พ. 61) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นต้นไปอิเล็กทรอนิกส์ ชำระเงิน ร่างพระราชกฤษฎีกา ควบคุมธุรกิจ