ครม.ไฟเขียวอปท.บริหารจัดการดูแลโบราณสถานชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม

13 February 2018


ครม.ไฟเขียวให้อำนาจ อปท.บริหารจัดการ-ดูแลโบราณสถาน,โบราณวัตถุภายในชุมชน เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (13 ก.พ. 61) เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ โดยสามารถประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใด หรือไม่ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ก่อน และมีอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว นอกจากนั้นยังสามารถออกข้อบัญญัติ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชม แต่ต้องให้กรมศิลปากรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากศักยภาพอาจไม่เพียงพอเท่ากรมศิลปากร

"เรื่องการขึ้นทะเบียน การเก็บค่าธรรมเนียม การบำรุงรักษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ แต่ภายใต้การกำกับของกรมศิลปากร ครม.ก็มีมติเห็นชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้บริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ได้ เก็บค่าธรรมเนียมเอาไปใช้ประโยชน์พัฒนาท้องถิ่นได้" พล.ท.สรรเสริญ กล่าวค่าธรรมเนียม อปท. โบราณสถาน โบราณวัตถุ๙ชุมชน