กรมฝนหลวงฯเตรียมพร้อมช่วย 9 จ.ภาคเหนือบรรเทาปัญหาหมอกควัน

9 February 2018


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ติดตามค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมปฏิบัติการทำฝนสลายหมอกควัน หากมีผลกระทบกับประชาชน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยว่า จากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวเรื่อยมา และได้เตรียมความพร้อมในการเร่งปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก
เพื่อดัดแปรสภาพอากาศ และยับยั้งปัญหาหมอกควัน ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติการปัจจุบันค่าปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่สถานี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากค่า PM10 เฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง มีค่าเกินกว่า 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน กรมฝนหลวงฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมและจะทำการบินปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อดัดแปรสภาพอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของกรมฝนหลวงฯ เพื่อต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากอย่างยั่งยืนฝุ่นละออง ภาคเหนือ กรมฝนหลวง หมอกควัน การบินเกษตร