กรมเจ้าท่ายกเว้นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์

9 February 2018


กรมเจ้าท่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เสนอความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/ 2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 16 กำหนดให้ใบอนุญาต ใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี อีกทั้งกำหนดให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจะทำให้ได้รับอนุญาตใช้เรือมีอายุไม่ถึง 12 เดือน และการต่ออายุในรอบถัดไป จะกำหนดใบอนุญาตใช้เรือมีอายุ 2 ปี และจะสิ้นสุดพร้อมใบอนุญาตทำการประมง คือ วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาและลดภาระให้แก่ชาวประมงในการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงพาณิชย์ ซึ่งต้องกำหนดอายุใบอนุญาตให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทำการประมง จึงสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีแรก เรือที่ได้ยื่นคำขอก่อนหรือหลังวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ ซึ่งจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561 และยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียม ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ


กรณีที่สอง เรือที่ได้รับการต่ออายุใช้เรือก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้บังคับและใบอนุญาตใช้เรือนั้น มีอายุไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือครั้งถัดไปและใบอนุญาตใช้เรือมีอายุระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมครึ่งปี โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงปีครึ่ง

นอกจากนี้ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมที่เดิมไม่ว่าจะออกใบอนุญาตใช้เรือมีอายุเท่าใด จะคิดค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนหนึ่งปี โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาของอายุใบอนุญาตใช้เรือ ดังนี้
- กรณีอายุใบอนุญาตใช้เรือไม่เกิน 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียม 6 เดือน
- กรณีอายุใบอนุญาตใช้เรือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี คิดค่าธรรมเนียม 1 ปี
- กรณีอายุใบอนุญาตใช้เรือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียม 1 ปี 6 เดือน
- กรณีอายุใบอนุญาตใช้เรือเกิน 1 ปี 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียม 2 ปีกรมเจ้าท่า เรือประมง ค่าธรรมเนียม