ขรก.เมืองจันท์ เล่นง่าย Copy/Paste หนังสือราชการ พ่อเมืองโร่ขออภัย!

4 February 2018


ผู้ว่าฯ จันทบุรี โร่ชี้แจง! เหตุหนังสือคำสั่งมอบหมายภารกิจเตรียมการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5-6 ก.พ. นี้ มีการใช้คำผิดพลาด ยอมรับ อาจเป็นการคัดลอกข้อความจากหนังสือฉบับก่อนหน้า

วันที่ 4 ก.พ. 61 -- จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ มีกำหนดการจะลงพื้นที่ไปตรวจราชการ จ.ตราด และจันทบุรี รวมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. นี้ นั้น ได้มีหนังสือคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.จันทบุรี โดยระบุว่า

“ด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2561 ณ จ.จันทบุรี

เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” พร้อมลงนามคำสั่งโดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โดยหนังสือฉบับดังกล่าว ได้เกิดเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องของการใช้คำว่า ‘รับเสด็จ’ ซึ่งต่อมา ได้มีหนังสือคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ฉบับแก้ไข โดยระบุว่า “คำสั่งดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำ จึงยกเลิกข้อความวรรคที่สองและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ... ‘เพื่อให้การเตรียมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้’ .... นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม” ลงนามคำสั่งโดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ชี้แจงว่า หนังสือคำสั่งดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์จริง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้มีการทำหนังสือคำสั่งเรื่องการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งการทำหนังสือการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ อาจเป็นการปรับแก้จากหนังสือคำสั่งฉบับเดิม จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ จ.ตราด และจันทบุรี ก่อนประชุม ครม. นอกสถานที่ วันที่ 5-6 ก.พ. นี้ โดยจะพบผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเกาะช้าง เพื่อเก็บข้อมูลหวังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
ฐานเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี ตรวจราชการ หนังสือราชการ