กรมปศุสัตว์ผ่านการตรวจประเมินส่งออกไก่ไป EU

3 February 2018


-3 ก.พ.61-เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้หารือกับ Dr. Wolodia Zbinievicz และ Dr. László Toth คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินระบบควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกของไทย ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. ที่ผ่านมา

ผลสรุป ประเทศไทยยังมีระบบการควบคุมกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อส่งออกที่เพียงพอ (control system is adequately designed) ที่จะให้การรับรองได้ว่าการผลิตเนื้อสัตว์ปีกส่งออกของไทย สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (it has the potential to deliver the expected guarantee of compliance with the relevant EU requirements)

กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานควบคุมกำกับ (Compentent Authority) ยังคงสามารถควบคุมกำกับดูแลระบบการผลิตเนื้อปีกส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้

พบข้อบกพร่องในระหว่างการตรวจสอบในโรงงานบ้าง เช่น ปัญหาโครงสร้างโรงงาน การบำรุงรักษา และสุขอนามัยที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ซึ่งกรมปศุสัตว์ (ในฐานะ CA) ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการ (Food Business Operator) เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านั้นทันที เพื่อยืนยันในความเข้มแข็งในฐานะของหน่วยงานควบคุมกำกับ (CA)

คณะเจ้าหน้าที่ EU ได้ชื่นชมระบบการตรวจสอบของสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ระบบการเก็บตัวอย่าง ระบบการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ระบบการสอบสวนกรณีพบ RASFF notification และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ ในระบบสัตวแพทย์บริการทั้งระดับจังหวัด เขต และสัตวแพทย์ที่โรงงาน

ควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจรับรองโรงงาน (Audit of export establishment) ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เชิญผู้ตรวจประเมินของ EU ทั้งสองคน ให้เดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

ผู้ตรวจประเมิน (EU Auditors) ได้แนะนำว่า กรมปศุสัตว์ ในฐานะ Competent Authority ควรจะต้องดำเนินการที่เหมาะสม อย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมกำกับการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย ไปยังสหภาพยุโรป (EU) ต่อไป


EU กรมปศุสัตว์ ส่งออกไก่