"มงคล" เร่งเครื่องแก้ปัญหาประมงก่อนหมดวาระ !

1 February 2018


"มงคล" เร่งเครื่องแก้ปัญหาประมงก่อนหมดวาระ !
นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานในเรือประมง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชิญธนาคารพาณิชย์ หารือเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างในเรือประมง ล่าสุดทางกรมสวัสดิการฯ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 เพื่อหารือผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ติดตั้งเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (ศูนย์ปีโป้)
โดยจะให้มีการติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่ม โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ชาวประมงเลือกใช้ธนาคารนี้มาก แล้วขอให้มี 3 ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา และกัมพูชา การเบิกเงินสามารถฝากเพื่อน หรือคนอื่นๆ ไปเบิกเงินแทนได้ โดยเบิกเงินแล้วจะต้องนำบัตรเอทีเอ็มมาคืนแรงงาน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง ป้องกันการหักค่าจ้างของลูกจ้างและการจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ในวัน ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร จะเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาให้เต็มที่ก่อนหมดวาระลง
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมฯ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ รองประธานกรรมการภาคกลาง นายกิตติ โกสินสกุล รองประธานกรรมการภาคตะวันออก/เหรัญญิก นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองประธานกรรมการภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นายบุญชู แพใหญ่ รองประธานกรรมการภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย นายกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์ นายประเสริฐ แตกช่อ นายอาวุธ วณิชย์ศุภกร นายพิจิตร แซ่ลี้ นายศราวุธ โถวสกุล นายพิศาล ศันติวิชยะ และนายชินชัย สถิรยากร เลขาธิการ นายชินชัย สถิรยากร และนายพิชัย แซ่ซิ้ม กรรมการและนายทะเบียน

เรือประมง ประมง แรงงาน ค่าจ้าง