งบลงทุนรสก.โตต่อเนื่อง3ปีติดกันช่วยขับเคลื่อนศก.ฟื้นตัว

30 January 2018


งบลงทุนรัฐวิสาหกิจเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกันในช่วงปี 2558-2560 โดยขยายตัวเฉลี่ย 10.4% จากเครื่องชี้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2560 รัฐวิสาหกิจ 45 แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสคร. มีการเบิกจ่ายงบลงทุนเติบโตประมาณ 8.6% ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

สำหรับกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2561 จำนวน 506,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% จากปี 2560 โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) รัฐวิสาหกิจที่ปีบัญชีเป็นปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ 18,016 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83% ของแผนเบิกจ่ายสะสมที่ 21,578 ล้านบาท“ปีงบประมาณ 2561 สคร. จะเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจผ่านกลไกผู้ถือหุ้นเชิงรุกของกระทรวงการคลัง (Active Shareholder) และการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกกับรัฐวิสาหกิจ (Active Partner) เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงได้แจ้งให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง”นายเอกนิติกล่าว

ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร.กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2560 เท่ากับ 280,317 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้สูงสุด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และการท่าเรือแห่งประเทศไทยสคร. เศรษฐกิจไทย รัฐวิสาหกิจ งบลงทุน เบิกจ่าย