สนช.เคาะเฟ้นส.ว.จาก10กลุ่ม

31 January 2018


สนช.ลงมติเลือกที่มา ส.ว. จาก 10 กลุ่มอาชีพ จากเดิมที่ กรธ.เสนอ 20 กลุ่มอาชีพ ปรับรวมกลุ่มใกล้เคียง ตัดทิ้งกลุ่มการเมือง

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ในวาระ 2 และ 3 ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกมธ.วิสามัญฯ ชี้แจงว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. มีจำนวน 92 มาตรา กมธ.แก้ไข 19 มาตรา เพิ่มขึ้นใหม่ 2 มาตรา ตัดออก 2 มาตรา

นายพรเพชร วิชิตชลชัยจากนั้นเป็นการพิจารณาในวาระ 2 เรียงมาตรา โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณา นายสมชาย แสวงการ สนช.เสนอว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ผ่านการพิจารณาสนช.แล้ว ในมาตรา 2 มีการปรับแก้ให้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงควรปรับแก้ร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ให้สอดคล้องกันหรือไม่

ประเด็นนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. แสดงความเห็นด้วยว่า แม้กมธ.ไม่ได้แก้ไขในมาตรา 2 ที่กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ จึงขอให้กมธ.ไปตรวจสอบร่างพ.ร.ป.ให้สอดคล้องกัน ถ้ากฎหมายไม่ตรงกัน หรือมีเรื่องที่อยู่ในกฎหมายส.ส.หรือกฎหมายส.ว.ที่เสนอมาใหม่ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ก็ขอให้กมธ.เสนอแก้ให้สอดคล้องกัน ไม่ใช่เฉพาะประเด็นขยายเวลาบังคับใช้กฎหมาย 90 วันเท่านั้น ซึ่งทางกมธ.ก็รับไปพิจารณา

เมื่อพิจารณาถึง มาตรา 11 การแบ่งกลุ่มอาชีพ ซึ่งกมธ.ปรับแก้เหลือ 15 กลุ่ม จากที่กรธ.กำหนดให้มี 20 กลุ่ม สนช.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการเสนอลดกลุ่มอาชีพเหลือ 10 กลุ่ม เพื่อให้การคำนวณหา ส.ว. 200 คนลงตัว ไม่เกิดปัญหา ทั้งนี้ กมธ.เสียงข้างมากสรุปให้แบ่ง 10 กลุ่มอาชีพความเชี่ยวชาญในการเลือกส.ว.ประกอบด้วย 1.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 3.กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุข และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 4.กลุ่มอาชีพกสิกรรม และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 5.กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

6.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาฯ นวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 7.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 8.กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆ 9.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดง และความบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน และ 10.กลุ่มอื่นๆ โดยกมธ.วิฯเสียงข้างมาก เห็นว่า การนำ 20 กลุ่มที่ กรธ.เสนอมาแบ่งใหม่นั้นถือเป็นสายกลางแล้ว

นายสมคิด ชี้แจงว่า กมธ.เห็นว่า การแบ่ง 10 กลุ่มน่าจะดี เพราะคำนวณง่าย และการลดเหลือ 10 กลุ่มนี้ก็ไม่ได้ไปตัดสิทธิ์ใครหรือกลุ่มใดทั้งสิ้น ยังมีครบทุกกลุ่มอาชีพอยู่

หลังอภิปรายมาตรานี้กว่า 4 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกมธ.ให้มีเพียง 10 กลุ่มด้วยคะแนนเห็นชอบ 166 ต่อ 35 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง ก่อนพิจารณาในมาตราอื่นต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,335 วันที่ 28 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561


สนช. การเมือง ส.ว. กลุ่มอาชีพ