พาณิชย์ ถกเวียดนามเคลียร์ข้อข้องใจอุปสรรคส่งออกรถยนต์

26 January 2018


พาณิชย์ ถกเวียดนามเคลียร์ข้อข้องใจอุปสรรคส่งออกรถยนต์

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการค้า อีกทั้งขยายผลของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศ จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแท้จริง ตลอดจนการร่วมกันขจัดอุปสรรคทางการค้า เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ตั้งไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

ทั้งนี้ไทยได้ใช้โอกาสนี้แจ้งเวียดนาม ถึงข้อกังวลของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิต การค้า และการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์จากไทยไปเวียดนาม ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ที่นำเข้าทุกการขนส่ง (shipment) จะต้องตรวจไอเสียและความปลอดภัย และมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของประเทศผู้ส่งออก (Vehicle Type Approval Certificate) โดยเวียดนามขอให้มั่นใจว่าเวียดนามใช้ระเบียบนี้เพื่อควบคุมความปลอดภัยของรถยนต์จากทุกประเทศ และพร้อมที่จะพิจารณายอมรับ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย จะพิจารณานำระบบการออกเอกสารรับรองข้างต้นด้วยตัวเองของภาคเอกชนมาใช้ (Self-Certification)รวมทั้งเวียดนามไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างรถยนต์ของเวียดนาม และรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างชาติ เนื่องจากรถที่ผลิตในเวียดนามเอง ก็ต้องผ่านการทดสอบทุกล็อตเช่นกัน ทั้งนี้ เวียดนามยินดีที่จะสร้างความกระจ่างเพิ่มเติม พร้อมจัดส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยได้คลายข้อสงสัยทั้งหมด ทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นพ้องที่จะพิจารณาว่าในระยะยาว จะจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม หรือ MRA ระบบการตรวจสอบรถยนต์ของ2ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันในอนาคต

นอกจากนี้ไทยยังได้สอบถามถึงระเบียบใหม่ของเวียดนาม (Decree 125) ซึ่งกำหนดอัตราภาษีสินค้าหลายรายการ เช่น รถยนต์ใช้แล้ว เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ และการประกาศอัตราภาษีนอกโควตาในบางกลุ่มสินค้า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันการลดภาษีของเวียดนามภายในอาเซียน ซึ่งเวียดนามยืนยันว่าระเบียบดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับประเทศสมาชิกอาเซียน เอกชนไทยจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทยในโลก และอันดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-เวียดนาม มีมูลค่า 16,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา 20.2% โดยไทยส่งออกสินค้าไปเวียดนามรวมมูลค่า 11,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 และนำเข้าสินค้าจากเวียดนามรวมทั้งสิ้น 4,973 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.7% สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องดื่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักร เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 


กระทรวงพาณิชย์ เวียดนาม รถยนต์ ขนส่ง อุปสรรคทางการค้า