ศปมผ.อบรมจนท.ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงตามใบสั่งอียู

25 January 2018


ศปมผ.เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงตามใบสั่งอียู

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO
ตลอดจนแนะนำเทคนิคการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ PIPO เพื่อลดความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของ EU พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง ก่อนที่จะลงปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทุกจุด ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-9 ก.พ.61

การจัดตั้งชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) โดยมี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (สล.ศปมผ.) เป็นประธานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (European Umion :EU) สืบเนื่องจากการที่คณะผู้แทนไทย เดินทางไปหารือด้านเทคนิคกับ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค.60 ทาง EU ได้เสนอแนะให้จัดตั้งชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (FIT)


สำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานแบบคู่ขนาน กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเช้า-ออก (PIPO) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจเรือประมง และมาตรการตรวจเรือของศูนย์ PIPO ตลอดจนแนะนำเทคนิคการตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ PIPO เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดตั้งชุดตรวจสอบเรือประมงจากส่วนกลาง (FIT) จะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO มาพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม
ซึ่งแผนการตรวจจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-9 ก.พ.61 โดยจะตรวจการทำงานของศูนย์ PIPO ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นอันดับแรก ครอบคลุมการประเมินทั้ง 32 ศูนย์ โดยเฉพาะศูนย์ที่มีเรือเป็นจำนวนมาก หรือที่มีปัญหาในพื้นที่

PIPO อียู ประมง สหวิชาชีพ ตรวจเรือ