วิศวกรสิ่งแวดล้อม ฟันเฟืองการขับเคลื่อน Green Growth Engine

29 January 2018


ในขณะที่ขยะกลายเป็นปัญหา สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องเร่งบูรณาการ แต่การพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการบริโภคของประชากรภายในประเทศให้สูงขึ้น การพัฒนาดังกล่าว ถือเป็นตัวเร่งให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและเร็วที่สุด ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานกำจัดขยะประมาณ 3,000 โรง ขณะที่ปริมาณขยะ มีเกือบ 50 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นของเสียอันตรายเกือบ 3 ล้านตันต่อปี และของเสียไม่อันตรายประมาณ 45 ล้านตันต่อปี เพราะฉะนั้น ปัญหาขยะยังเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข

สำหรับมุมมองต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 จะต้องเป็นโมเดลที่มีการพัฒนาที่สมดุล ระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกลไกการขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย 4.0 คือ Green Growth Engine ซึ่งตอบโจทย์การหลุดออกจาก “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” ระหว่างคนและสภาพแวดล้อม ที่เรากำลังเผชิญอยู่ การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า

วิศวกรสิ่งแวดล้อม จึงมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในปี 2579 โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ทั้งเชิงลึกในศาสตร์ของตัวเอง และเชิงกว้างเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างนวัตกรรมและหลีกเลี่ยงการติดกับดักวิศวกรรายได้ปานกลาง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

ล่าสุด บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยเอสเอ็นกรุ๊ป ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30- 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,334 วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ. 2561


สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกร ขยะ